cas orotdoncia damon tarragona

Abans

cas orotdoncia damon tarragona

Després

Cas d’apinyament

Temps22 mesos
Sessions18 vistes
ProblemaMossegada creuada posterior bilateral amb un greu amuntegament anterior

cas mossegada profunda damon

Abans

cas mossegada profunda damon

Després

Cas de mossegada profunda

Temps18 mesos
Sessions11 vistes
ProblemaMossegada profunda frontal

cas ortodoncia damon tarragona

Abans

cas ortodoncia damon tarragona

Després

Cas de canins bloquejats

Temps33 mesos
Sessions15 vistes
ProblemaApinyament sever, mossegada creuada unilateral, canins bloquejats al labial

Al nostre blog: